Схвалено                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання                                                Наказ ОЗ «Калайдинцівська

 педагогічної ради                                                   ЗОШ ЛМР» від 26.08.2021 № 39                                  

                                                                                                                                          
 ОЗ «Калайдинцівська                                               Директор             Сергій МИСНИК
ЗОШ ЛМР» від 25.08.2022 № 1                                                                     
                                                                                                                            26.08.2022           
 

                                                                                                                       

 

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова

 ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ «КАЛАЙДИНЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ Ф.Д.РУБЦОВА ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

1. Загальні положення освітньої програми

 1.1. Опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» є комунальним закладом освіти, створеним відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України.

 1.2. Засновником та власником закладу є територіальна громада м.Лубни в особі Лубенської міської ради

 1.3. Найменування закладу. Заклад може використовувати як повну, так і скорочену назви:

 - повна назва – Опорний заклад «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» - скорочена назва – ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

 1.4. Місцезнаходження закладу (юридична адреса): вулиця Рубцова,буд.53, с.Калайдинці Лубенський район Полтавська область 37525

 

1.6. У своїй діяльності заклад керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Лубенської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ діяльності закладу  

 Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів загальної середньої освіти, початкової освіти, їх фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту, відповідно до Концепції НУШ.

    Основні завдання закладу:

 - створення умов та реалізація замовлення родини, суспільства, держави на різнобічний розвиток дитини в дошкільному та шкільному віці, формування гармонійної особистості, набуття нею соціального досвіду;

 - виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, початкової загальної освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

- формування компетентностей здобувачів освіти які базуються на знаннях, вміннях, навичках;

 - організація безперервного педагогічного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і організації навчання і виховання між дошкільною, початковою та середньою освітою, досягнення учнями (вихованцями) достатнього рівня навченості і готовності до продовження освіти на наступних ступенях навчання;

 - здійснення профільного навчання в старшій школі, створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

 - формування основних норм загальнолюдської моралі;

 - виховання в учнів (вихованців) любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточуючого середовища та довкілля;

 - виховання в учнів поваги до конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 - реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;

 - організація роботи з обдарованими дітьми та учнями, забезпечення їх всебічного розвитку відповідно до нахилів, здібностей, культурних потреб;

 - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей та учнів;

 - взаємодія з сім’єю, поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей шкільного віку;

 - здійснення інших повноважень відповідно до Статуту закладу.

         У 2022/2-23 навчальному році пріоритетними є такі напрями освітньої діяльності:

продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»;

впровадження у 5 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти;

організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім – військовою агресією рф на території нашої держави;

посилення національно-патріотичного виховання, формування

 

громадянської позиції; просвіта з питань особистої безпеки;

 

організація навчальної діяльності здобувачів освіти та способів побудови зворотного зв’язку в умовах очної, дистанційної, змішаної форм навчання;

психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану.

Заклад має автономію, самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом.

Призначення школи – реалізація права дитини на здобуття повної загальної освіти,   її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту на подальших етапах.

Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни.

Основним засобом реалізації призначення школи є здійснення освітньої діяльності до загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

- I ступінь – початкова загальна освіта;

- II ступінь – базова загальна освіта;

- III ступінь – повна загальна освіта.

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад та окреслено у

відповідних Типових освітніх програмах.

Основними засобами досягнення мети, виконання завдань та реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту

загальноосвітніх програм.

 Освітня програма закладу розроблена на виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022), «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

Указу Президента України від 16 березня 2022 року № 143 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України»; постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711«Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного станув Україні»;розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сферіреформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» наперіод до 2029 року»;Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394;Державних стандартів повної загальної середньої освіти:

на рівні початкової освіти (в 1 – 4 класах) – Державного стандарту початкової освіти (затвердженого Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року № 87);

на рівні базової середньої освіти: в 5 класах – Державного стандарту базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898); в 6 – 9 класах – Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392);

на рівні профільної середньої освіти (в 10 – 11 класах) – Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392);

Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти –

на рівні початкової освіти:

Типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743),Типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743), Типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743),

на рівні базової середньої освіти:

у 5-му класі – Типової освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02. 2021 № 235),

у 6 – 9 класах – Типової освітньої програми закладів загальної середньої

освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України

від 20.04. 2018 № 405);

на рівні профільної середньої освіти – Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 408 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 зі змінами);

наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану», Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314; Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224);Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р за № 564/32016; Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;

Листів Міністерства освіти і науки України:

від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчальногороку»;

від 16.03.2022 №1/3472-22 «Про виконання Указу Президента України

Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО від 16.03.2022 №143/2022».

Освітня програма визначає:

 

$1-                загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення;

 

$1-                очікувані результати навчання здобувачів освіти;

 

$1-                форми організації освітнього процес;

 

$1-                вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти:

 

$1-                освітні галузі та навчальні програми;

 

2. Загальний обсяг навчального навантаження.

 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів складає 3080 годин/навчальний рік: для 1 класу – 700 годин/навчальний рік, для 2-го класу – 770 годин/навчальний рік, для 3-го класу – 805 годин/навчальний рік, для 4-го класу – 805 годин/навчальний рік.

 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5582,5 годин/навчальний рік: для 5-го класу – 1085 годин/навчальний рік, для 6-го класу – 1102,5 годин/навчальний рік, для 7-го класу – 1137,5 годин/навчальний рік, для 8-го класу – 1102,5 годин/навчальний рік, для 9-го класу – 1155 годин/навчальний рік.

 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів для учнів для 10-го класу – 1260 годин/навчальний рік, 11-го класу – 1260 годин/навчальний рік.

 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у річному навчальному плані.

 

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

 

$13.     Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

 

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

 

За рівнями освіти та відповідними Державними стандартами у вигляді таблиць.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

 

І ступінь

ІІ-ІІІ ступінь

1

Спілкування державною мовою

Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

3

Математична компетентність

Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сферікультури

Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

$14.   Навчання за наскрізними лініями

 

реалізується насамперед через:

 

$1-                     організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

 

$1-                     окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

 

$1-                     предмети за вибором;

 

$1-                     роботу в проектах;

 

$1-                     позакласну навчальну роботу і роботу гуртків

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

І ступінь

ІІ-ІІІ ступені

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

 Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки

Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

5. Форми організації освітнього процесу.

 

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі.

 

Заклад освіти організовує освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за проханням батьків відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття освіти, затвердженого педагогічною радою від 25.08.2022 протокол № 1. Форма організації освітнього процесу залежить від безпекової ситуації і може змінитися. Основна платформа для дистанційного навчання школи «НОВІ ЗНАННЯ», додаткові «GOOGLE CLASSROOM», «НА УРОК», «Google Meet», «Всеукраїнська школа онлайн», «Всеосвіта» та ін..

 

У разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення, здійснюється відповідно до листа МОН від 30.06.2022 № 1/7322- 22 «Про організацію 2022/2023 навчального року».

 

Розклад навчальних занять, розподіл навчального навантаження протягом тижня, тривалість навчальних занять і перерв між ними здійснюється відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (затверджений наказом МОЗ України 25 вересня 2020 р. № 2205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394). Тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у позанавчальний час не більше 1 години у 3 – 5 класах, 1,5 години у 6 – 9 класах, 2 години - у 10-11(12) класах. Учням 1-2 класів не рекомендуються обов’язкові завдання для самопідготовки у позанавчальний час.

 

За потреби заклад освіти може організувати індивідуальні форми здобуття освіти (зокрема екстернатну, сімейну (домашню), педагогічний патронаж), реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію учня.

 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

6. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти:

 

- початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку здобувачів освіти.

 

Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

 

        

 

- базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

 

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року.

 

Для проведення оцінювання наказом керівника Закладу створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів.

 

Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

 

-        профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року;

 

-        особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

 

7. Перелік освітніх галузей.

 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 

Мови і літератури

 

Суспільствознавство

 

Естетична культура

 

Математика

 

Природознавство

 

Технології

 

Здоров’я і фізична культура

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

8. Навчальні програми

 

за якими працює навчальний заклад:

 

І ступінь

 

1-2 клас

 

– Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 класи., затверджена наказом МОН України № 1272 від 08.10.2019 року

 

3-4 класи

 

$1-                     Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 3-4 класи, затверджена наказом МОН України № 1273 від 08.10.2019

 

ІІ ступінь

 

5 клас – модельні навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом від 12.07.2021 № 795 (зі змінами, внесеними у додаток наказами Міністерства освіти і науки України від 10.08. 2021 р., № 898, від 29.09. 2021 р. № 1031, від 13.12. 2021 р. №1358, від 02.02. 2022 р. № 96, від 09.02. 2022 № 143, від 11.04. 2022 р. № 324);

 

$1-         Українська мова.5-6 класи. Розроблено на основі модельної навчальної програми для закладів загальної середньої освіти (автори: Заболотний О.В., Заболотний В.В.,Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.);

 

$1-         Українська література. 5-6 класи. Розроблено на основі «Модельної навчальної програми «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.);

 

$1-         Зарубіжна література. 5-6 класи. Розроблено на основі модельної навчальної програми «Зарубіжна література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В. Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А.);

 

$1-                     Англійська мова. 5-6 класи. Розроблено на основі модельної навчальної програми для закладів загальної середньої освіти (автори Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С.,Унгурян І. К., Яковчук М. В. );

 

$1-                     Математика. 5-6 класи. Розроблено на основі модельної навчальної програми «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти авторів Мерзляка А.Г., Номіровського Д.А., Пихтара М.П., Рубльова Б.В., Семенова В.В., Якіра М.С.);

 

$1-                     Інтегрований курс «Пізнаємо природу». 5-6 класи. Розроблено на основі модельної навчальної програми «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти» (автор Коршевнюк Т.В.);

 

$1-                     Інтегрований курс «Здоровя, безпека та добробут». 5-6 класи. Розроблено на основі модельної навчальної програми «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти» (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.);

 

$1-                     Вступ до історії України та громадянської освіти. 5-6 класи. Розроблено на основі модельної навчальної програми «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (автори Бурлака О.В., Власова Н.С., Желіба О.В., Майорський В.В.,Піскарьова І.О., Щупак І.Я.);

 

$1-                     Інформатика. 5-6 класи. Розроблено на основі модельної навчальної програми «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти» (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.);

 

$1-                     Технології. 5-6 класи. Складено на основі модельної програми «ТЕХНОЛОГІЇ. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.)

 

$1-                     Мистецтво. 5-6 класи.Розроблено на основі модельної навчальної програми «Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л. М., Просіна О. В.)

 

$1-                     Фізична культура. 5-6 класи. Розроблено на основі модельної навчальної програми «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Педан О.С., Остапенко О.І., Боляк А.А., Ребрина А.А., Деревянко В.В, Стеценко В.Г., Лакіза О.М., Косик В.М. та інші)

 

6-9 класи

 

$1-           Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом МОН України № 405 від 20.04.2018,

 

$1-           Українська мова.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Українська література.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Зарубіжна література.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Мистецтво.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Математика.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Фізика.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів,затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Хімія.7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Біологія.6-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Інформатика.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивчення іноземних мов, 5-9 класи, затверджені наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Географія.6-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Природознавство.5 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Фізична культура.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Основи здоров'я.5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Основи правознавства.9 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804,

 

$1-           Українознавство, 5–11 класи: навчальна програма з курсу за вибором «Українознавство» для закладів загальної середньої освіти України / авт.- укл.: А. Ціпко, Т. Бойко, С. Бойко, О. Газізова. Київ, 2020.

 

ІІІ ступінь

 

10-11 клас

 

$1-           Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН України № 408 від 20.04.2018,

 

$1-           Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.10-11 класи. Профільний рівень. 2017

 

$1-           Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Профільний рівень.

 

$1-           Історія України. Всесвітня історія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

$1-           Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

 

$1-           Зарубіжна література. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Рівень стандарту.

 

$1-           Мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

$1-           Захист Вітчизни. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

$1-           Інформатика. Навчальна програма вибірково-обов'язкового предмету для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

$1-           Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивчення іноземних мов, 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

$1-           Навчальні програми з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

$1-           Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

$1-           Хімія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

$1-           Фізика і астрономія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

$1-           Біологія і екологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

$1-           Географія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту.

 

9. Оцінювання здобувачів загальної середньої освіти

 

Школа регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.

 

        Система оцінювання знань учнів включає   такі види: формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти.

 

Оцінювання результатів навчання учнів у школі урегульовано такими документами:

 

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

 

- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 №762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 №621), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369;

 

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-4 класах підлягають вербальному, рівневому оцінюванню. Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В).

 

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою (наказ МОН України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» №813 від 13.07.2021).

 

Відповідно до Рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р. № 289 основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. За вибором закладу оцінювання буде здійснюватися за системою оцінювання, визначеною законодавством. Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

 

Загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти

 

Рівні результатів навчання

Бал

Загальна характеристика

І. Початковий

1

Учень/учениця розрізняє об'єкти вивчення

2

Учень/учениця відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

3

Учень/учениця відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

ІІ. Середній

4

Учень/учениця з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, повторює за зразком певну операцію, дію

5

Учень/учениця відтворює основний навчальний матеріал, з помилками й неточностями дає визначення понять, формулює правило

6

Учень/учениця виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу; відповідає правильно, але недостатньо осмислено; застосовує знання при виконанні завдань за зразком

ІІІ. Достатній

7

Учень/учениця правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії

8

Учень/учениця має достатні знання, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність; відповіді логічні, хоч і мають неточності

9

Учень/учениця добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, аналізує й систематизує інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

ІV. Високий 1

10

Учень/учениця має повні, глибокі знання, використовує їх у практичній діяльності, робить висновки, узагальнення

11

Учень/учениця має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, знаходить інформацію та аналізує її, ставить і розв'язує проблеми

12

Учень/учениця має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує, оцінює, узагальнює опанований матеріал, самостійно користується джерелами інформації, приймає обґрунтовані рішення

 

Формувальне (поточне формувальне) оцінювання, окрім бального може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів).

 

ПЕРЕЛІК

 

ІНСТРУМЕНТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

 

Назва

Опис інструмента

1

Аналіз портфоліо

Перевірка рівня навчальних досягнень за допомогою портфоліо учня. Портфоліо – це підібрані учнем роботи із зазначенням дати, призначення яких – розповісти історію учнівських досягнень або поступу. Портфоліо зазвичай містить особисті роздуми учня з поясненнями, чому обрано ту чи ту роботу і як саме вона показує досягнення цілей навчання

2

Відповідь хором

Учні одночасно усно реагують на певну репліку. Це може бути відповідь на запитання, висловлення згоди чи незгоди із запропонованим твердженням, повторення сказаного вчителем тощо

3

Візьми і передай

Спільна групова робота, яку використовують, щоб поділитися думками або зібрати інформацію від кожного учасника групи; учні записують відповіді, потім передають вправо, додають власну відповідь на іншому аркуші і продовжують, доки їхній папірець обійде всю групу і знову повернеться до них. Потім обговорюють результати в групі

4

Внутрішнє / зовнішнє коло

Учні стають у два кола, внутрішнє та зовнішнє, обличчям одне до одного. Учні, що стоять навпроти, ставлять одне одному запитання по темі, які вони попередньо написали. Зовнішнє коло рухається і утворюються нові пари. Потім процедура повторюється

5

Газетний заголовок

Вигадайте газетний заголовок, який може бути написаний до теми, яку ми вивчаємо. Передайте основну ідею події

6

Гра в кубик

Покажіть 6 запитань до уроку. Об’єднайте учнів у групи по 4. У кожної групи є один кубик. Кожен кидає кубик та відповідає на запитання з відповідним номером. Якщо номер випав більш ніж один раз, учень може доповнити попередню відповідь або кинути кубик ще раз. Відповіді можна записувати

7

Доповни думку

Письмова перевірка розуміння стратегії, коли учні заповнюють пропуски у пропонованому твердженні

8

Есе «хвилинка»

Питання для есе на одну хвилину– це конкретне питання з орієнтацією на очікуваний(і) результат(и) навчання, на яке можна відповісти за одну-дві хвилини

9

Запис у журнал

Учні записують у свій журнал або зошит розуміння предмету, поняття або те, що вони вивчили на уроці. Вчитель переглядає записи, щоб дізнатися чи зрозумів учень певну тему, урок, поняття або вивчене

10

Записні книжки учнів

Інструмент для учнів для відстежування навчального поступу: куди я рухаюся? де я зараз? як туди дістатися?

11

Збір ідей

Учитель ставить запитання або дає завдання. Учні самостійно відповідають на аркуші паперу, зазначаючи не менше трьох думок / відповідей / тверджень. Учні, що завершили, встають. Вчитель звертається до певного учня і просить його поділитися записаними ідеями. Учні викреслюють пункти, попередньо озвучені однокласниками і сідають, коли в них а аркушах закінчилися всі записані ідеї, незалежно від того, чи вони були озвучені саме ними. Вчитель продовжує опитувати учнів, доки сядуть усі

12

З-Х-В та ЗХВ+

Учні відповідають групами, в парах або індивідуально на запитання «Що ми вже знаємо?» (З), «Що ми хотіли б дізнатися?» (Х) та «Що вже вивчили за темою?» (В). Плюс (+) просить учнів класифікувати отримані знання за допомогою концептуальної карти або наочної схеми, яка відображає ключову інформацію. Потім кожен учень записує короткий підсумок (на один абзац) про вивчене

13

Картка на вихід

Це письмові відповіді учнів на запитання на картках, які учням роздають наприкінці уроку, після завершення певного виду роботи, теми тощо

14

Концептуальна карта

Будь-яка можлива форма схематичної наочності, яка допомагає учням побачити взаємозв'язки між поняттями за допомогою побудованих схем ключових слів, що позначають такі поняття

15

Лідер за номером

Учні об’єднуються в групи по чотири і кожному члену групи присвоюється номер. Учитель ставить питання / проблему і всі чотири учні її обговорюють. Вчитель називає номер і відповідний учень у кожній групі відповідає

16

Найзаплутаніший (або найясніший) момент

Це варіант однохвилинки. Можна дати учням трохи більше часу для відповіді на запитання. Запитайте (в кінці уроку або під час паузи, яка утворилася після пояснення теми): «Який найбільш заплутаний момент» сьогоднішнього заняття?» або 

«Що вам здалося незрозумілим у понятті «_________»?

17

Перевірка неправильного розуміння

Учитель надає учням поширені або передбачувані помилкові твердження з певної теми, щодо певного принципу або процесу і запитує, чи згодні вони з цим чи ні та чому. Учні мають дати аргументовані відповіді. Перевірка неправильного розуміння може також застосовуватися у формі тесту з декількома варіантами відповіді або гри «правильно-неправильно»

18

Перефразування

Учні мають висловити власними словами основну ідею уроку чи щойно поясненої теми

19

Підбиття підсумків

Форма роздумів одразу після певного виду роботи

20

Підказка за аналогією 

Учні мають сформулювати думку на основі підказки-аналогії: 

(певне поняття, принцип або процес) ________ виглядає як _______________тому що ___________________

21

Підсумок А-Б-В

Кожному учневі в класі присвоюється окрема літера алфавіту, а він обирає слово, яке починається на цю літеру та пов'язане з вивченою темою

22

Підсумок або питання на картках

Учитель час від часу роздає картки й просить учнів писати з обох сторін за такими правилами: 

(Один бік) на підставі вивченого (теми, розділу), опишіть основну велику ідею, яку ви зрозуміли, у формі короткого висновку. 

(Другий бік) запишіть те, що ви ще не повністю зрозуміли у вигляді твердження або запитання

23

Підсумок одним реченням

Учнів просять написати підсумкове речення, яке відповідає на запитання «хто», «що», «де», «коли», «чому», «як» щодо певної теми

24

Підсумок одним словом

Учні мають обрати з-поміж наведених варіантів (або запропонувати самостійно) слово, яке найкраще підсумовує тему

25

Подумай – запиши – обговори в парі – поділися

Учні обдумують відповідь самостійно, записують її, об’єднуються в пари та обговорюють відповідь із партнерами, а потім озвучують її всьому класу

26

Подумай – розкажи в парі 

Вчитель ставить учням запитання. Учні самостійно формулюють відповіді протягом визначеного часу, потім повертаються кожен до свого партнера та надають йому відповідь. Вчитель викликає декілька пар на вибір, які озвучують свої відповіді у класі

27

Пригадай – підсумуй – запитай – пов’яжи за 2 хвилини (ППЗП2)

За дві хвилини учні повинні пригадати та назвати у правильному порядку найважливіші ідеї, отримані на попередньому занятті; за дві хвилини підсумувати ці пункти одним реченням, записати одне основне запитання, на яке вони хочуть отримати відповідь та знайти одну прив'язку цього матеріалу до основної теми предмету чи курсу

28

Рішення-рішення 

Учитель висловлює певну думку, потім просить учнів зайняти сторону, що відповідає їхній думці з цієї теми і поділитися аргументацією. Учні можуть змінювати сторону після обговорення

29

Самооцінювання

Процес, під час якого учні збирають дані про власне навчання, аналізують що саме відображує їхні успіхи в досягненні навчальних цілей та планують наступні кроки

30

Семінар за Сократом

Учні ставлять питання одне одному з певного важливого питання або теми. Питання ініціюють розмову, яка триває як серія відповідей та додаткових запитань

31

Сигнали руками

Учні на прохання вчителя показують визначені сигнали рукою, щоб повідомити про рівень розуміння певного поняття, принципу або процесу: 

«Розумію ______ і можу пояснити» 

(наприклад, великий палець вгору). 

«Ще не зовсім розумію _______» 

(наприклад, великий палець вниз). 

«Не впевнений щодо ______» 

(наприклад, помахати рукою)

32

Скажи щось

Учні по черзі обговорюють у групі певний прочитаний розділ або переглянуте відео

33

Сортування слів

Учням дають набір словникових термінів, які вони сортують за заданими або створеними ними категоріями

34

Спінер ідей

Учитель створює спінер, розділений на 4 сектори з написами «Спрогнозуй», «Поясни», «Підсумуй», «Оціни». Після пояснення нового матеріалу вчитель крутить спінер та просить учнів відповісти на запитання залежно від місця зупинки спінера. Наприклад, спінер зупиняється на секторі «Підсумуй», тоді вчитель може сказати: «Назви ключові поняття, про які щойно йшлося»

35

Спостереження 

Учитель готує протокол спостереження із переліком учнів у класі, де буде зазначено, за якими саме очікуваними результатами він буде спостерігати. Рухаючись класом, він спостерігає за учнями, коли вони працюють, і робить необхідні записи та позначки в протоколі спостереження 

36

Тестування

За допомогою тестування вчитель перевіряє опанування учнями фактичної інформації, понять. Орієнтовні типи тестових завдань:

Декілька правильних варіантів

Правильно/Неправильно

Коротка відповідь

Знайди відповідність

Розширена відповідь 

37

Трикутна призма (червоний, жовтий, зелений)

Учні дають вчителеві зворотний зв'язок, показуючи колір, що відповідає рівню розуміння

38

Усне опитування

Учитель пропонує учнями відповісти на запитання, наведені нижче:

Чим це _________схоже на/відрізняється від_________?

Які характерні риси/елементи________________?

Як іще можна показати/проілюструвати________?

У чому полягає головна ідея, ключова концепція, мораль _____________?

Як _________стосується ________________?

Які ідеї / деталі можна додати до_______________?

Наведіть приклад ___________________?

Що не так з___________________?

Який висновок ви могли б зробити з__________________?

Які висновки можна зробити з___________?

На яке питання ми намагаємося відповісти? Яку проблему ми намагаємося вирішити?

Що ви можете сказати про ____________________?

Що може статися, якщо _______________ ?

Які критерії можна взяти для оцінки ________________?

Які докази підтверджують____________________?

Як ми можемо довести / підтвердити ______________?

Як це можна розглядати з точки зору_______________?

Які альтернативи ____________________ слід розглянути?

Який підхід/стратегію ви могли б використати для _____?

39

Учнівська конференція

Бесіда з кожним учнем особисто для перевірки рівня розуміння

40

Хрестики-нулики

Набір видів роботи, з яких учні самостійно можуть обирати ті, що можуть продемонструвати їхнє розуміння теми. Набір представлений у вигляді сітки з дев'яти квадратів, схожої на дошку для гри в хрестики-нулики, можна попросити учнів обирати так, щоб зрештою закреслити «три підряд». Завдання можуть відрізнятися за змістом, процесом та результатом і можуть бути адаптовані залежно від глибини знань

41

Хто швидше?

Робота в парі – слухач і ведучий. Обидва знають категорію (тему), однак ведучий стоїть спиною до дошки / екрану. З'являються слова на задану тему, слухач дає підказки, а ведучий намагається вгадати слово. Пара, яка завершила першою, встає

42

Швидкий запис

Попросіть учнів відповісти за 2-10 хвилин на відкриті запитання або твердження

43

Шкала Лайкерта

Учитель наводить 3-5 тверджень, які явно не є істинними або помилковими, але дещо спірними. Мета полягає в тому, щоб допомогти учням подумати над текстом, а потім обговорити його з однокласниками. Наприклад, 

«Герой (ім'я) не повинен був робити (що саме).»

повністю погоджуюся

не погоджуюся

погоджуюся

повністю погоджуюся

44

3-2-1

Учні виконують такі варіанти завдань, визначаючи за прочитаним текстом: 

три речі, які ви дізналися, два цікаві факти, одне питання, що залишилося;

три ключові слова, дві відмінності між _, один вплив на _;

три важливі факти, дві цікаві ідеї, одне уявлення про себе як учня;

три нові терміни, дві нові ідеї, одна річ, яку потрібно обдумати;

три питання до тексту (незнайомі слова або незрозумілі ідеї), два прогнози за текстом (що станеться далі, враховуючи вже прочитане), знайдіть один зв'язок у тексті (з тим, що ви вже знали або випробували)

45

Трихвилинна пауза

Трихвилинна пауза дає змогу учням зупинитися, обміркувати певні представлені явища та ідеї, прив'язати їх до вже наявних знань або досвіду та попросити роз'яснень.

Я змінив(ла) ставлення до....

Я більше дізнався(лася) про...

Мене здивувало...

Я почувався(лася)...

46

Є питання, в кого є відповідь?

Учитель робить два набори карток. Перший набір має запитання за певним розділом навчання. У другому наборі містяться відповіді. Учитель роздає картки з відповідями учням, а потім він або учень зачитує класу питання на картці. Всі учні перевіряють свої картки з відповідями, щоб знайти правильну

 

Свідоцтво досягнень (Додаток 1) відображає результати навчальних досягнень учня/учениці 5-6 класу з переліку предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою закладу освіти. Графа «Характеристика навчальної діяльності» сформована відповідно до переліку наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової середньої освіти. Зазначена графа заповнюється класним керівником за результатами спостережень, проведених спільно з вчителями-предметниками, які працюють з класом. Спостереження проводяться упродовж року за планом, визначеним закладом освіти. Рекомендовано позначати особливо виражені наскрізні вміння учня/учениці, зокрема, вияв інтересу до навчання, розуміння прочитаного, вміння висловлювати власну думку, критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати власну позицію, діяти творчо, вияв ініціативи у процесі навчання, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими з метою заохочення подальшого розвитку відповідних умінь. Заповнення графи здійснюється шляхом виставлення відповідної позначки навпроти сформованого уміння (+; -). Заповнення цієї графи здійснюється по завершенню кожного навчального року або в разі зміни здобувачем освіти навчального закладу. Заповнення графи «Характеристика результатів навчання» здійснюється відповідно до переліку навчальних предметів, визначених затвердженою освітньою програмою закладу. Заповнюється з урахуванням фіксованих у класних журналах результатів досягнень учнів один раз на семестр. У класних журналах і в Свідоцтві перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних графах результатів навчання необхідно зазначати першу літеру («В», «Д», «С», «П»), що відповідає назві рівня досягнень орієнтовних критеріїв оцінювання результатів навчання з предметів (Високий, Достатній, Середній, Початковий). Систему оцінювання результатів навчання в освітніх галузях «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична культура» здійснюємо на позитивному ставленні до кожного учня і враховуємо не рівень недоліків та прорахунків, а рівень особистих досягнень. Визначення досягнень учнів у рівнях (Високий, Достатній, Середній, Початковий) з зазначених вище галузей нададуть змогу вчителеві об’єктивно, але водночас, не пригнічуючи особистість, оцінити тих, хто не має яскраво виражених художніх чи фізичних здібностей, проте характеризується сумлінним ставленням до навчання, активністю, ініціативністю. Оцінювання має бути зорієнтованим на очікувані групи результатів навчання, передбачені навчальною програмою з відповідного предмета або курсу. Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) визначити неможливо з якихось причин, у класному журналі та свідоцтві досягнень, табелі навчальних досягнень роблять запис «не атестований(а) (н/а)».

 

Основною ланкою в системі контролю є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення рівнів опанування навчального матеріалу та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання. Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести, тощо спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою класу. Тематичне оцінювання здійснюється на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт, або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів, як правило, не враховуються. Семестрове оцінювання може здійснюватися за результатами контролю груп загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень. Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями раніше. Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості учнів, що дає змогу реалізувати диференційований підхід до навчання. Семестровий контроль може бути комплексним, проводитись у формі тестування тощо. Фіксація записів тематичного та семестрового оцінювання проводиться в окремій колонці без дати. Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів.

 

Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт, як правило, не проводяться.

 

Річне оцінювання здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі. Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється відповідно до вимог відповідних модельних навчальних програм із застосуванням таких основних форм та способів:

 

$1·усної (зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування);

 

$1·письмової, у тому числі графічної (зокрема шляхом виконання діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами, контурними картами тощо);

 

$1·цифрової (зокрема шляхом тестування в електронному форматі);

 

$1·практичної (зокрема шляхом організації виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів, виготовлення виробів, роботи з біологічними об'єктами, хімічними речовинами тощо).

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють відповідно до індивідуальної програми розвитку, що розробляється на основі висновку фахівців інклюзивно-ресурсного центру, де зазначено труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, що можуть впливати на ефективність застосування певних форм оцінювання.

 

Добір форм оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюють індивідуально з обов’язковим урахуванням їх можливостей функціонування, життєдіяльності та здоров’я.

 

За рішенням педагогічної ради визначено 1 місяць навчальної діяльності учнів адаптаційним періодом, впродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання. По завершенню адаптаційного періоду і до закінчення І семестру оцінювання рівневе. У ІІ семестрі - бальне.

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

 

 Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

 

     Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).

 

     Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаютьсяз урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

 

     Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:

 

$1-         контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

 

$1-         навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;

 

$1-         діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалиниу засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

 

$1-         стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;

 

$1-         виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності.

 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів ураховуються:

 

$1-       характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

 

$1-       якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

 

$1-       сформованість предметних умінь і навичок;

 

$1-       рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

 

$1-       досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми тарозв'язувати їх, формулювати гіпотези);

 

$1-       самостійність оцінних суджень.

 

Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація учнів - це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту, державним вимогам.

 

Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок ії проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

10. Структура 2021-2022 навчального року та режим роботи закладу

 

Відповідно Закону України „Про загальну середню освіту” 2021-2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 

І семестр: 01 вересня 2022 року – 23 грудня 2022 року – 77 навчальних днів

 

ІІ семестр: 09 січня 2023 року – 31 травня 2023 року – 98 навчальних днів

 

Канікули: 22 жовтня 2022 року – 30 жовтня 2022 року

 

                 24 грудня 2022 року – 08 січня 2023 року

 

                 27 березня 2023 року – 02 квітня 2024 року

 

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

 

ОЗ «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області» з українською мовою навчання має 11 класів та 205 учнів у них. Працює за п'ятиденним навчальним тижнем. Заняття розпочинаються о 8 год. 30 хв.

 

Тривалість уроків у 1 класі 35 хв, у 2- 4 класах – 40 хв., 5-11 кл. – 45 хв. Тривалість перерв – 1-ша – 10 хв, 2,3 – по 20 хв.4,5,6 – 10 хв.

 

На період дистанційного навчання у синхронному форматіобмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання: 

 

• 1-2 класів - 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 - по 20 хвилин;

 

• 3-4 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 30 хвилин, або 4 - по 20 хвилин;

 

• 5-6 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 35 хвилин, або 4 - по 25 хвилин;

 

• 7-9 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 40 хвилин, або 4 - по 30 хвилин, або 5 - по 25 хвилин;

 

• 10-11 класів - 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 - по 35 хвилин, або 5 - по 30 хвилин, або 6 - по 25 хвилин.

 

11. Навчальні плани                                                                

 

Навчальний план закладу загальної середньої освіти складено відповідно до:

 

№ додатка робочого навчального плану

Класи

Примітка

Варіанти Типових навчальних планів, затверджених МОН

№1

1-4

з навчанням українською мовою

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 класи., затверджена наказом МОН України № 1272 від 08.10.2018

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 3-4 класи., затверджена наказом МОН України № 1273 від 08.10.2019

№2

5

з навчанням українською мовою

Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 р. № 235

№3

6-9

з навчанням українською мовою

Таблиця 1 до   Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018

№ 4

10-11

з українською мовою навчання

Таблиця 2 до Типової освітньої програми ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018

 

Навчальний план містить інваріантну складову (сформовану на державному рівні), базові, профільні та вибірково-обов’язкові предмети, а також варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, курсів за вибором. Беручи до уваги побажання батьків, варіативну складову використано таким чином:

 

у 6-9-х класах з метою формування національної свідомості учнів введено курс за вибором «Українознавство» (по 1 годині на тиждень); для усвідомлення учнями позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя у 6-8 класах додано по 1 годині на розширення предмету;

 

у 5-7 класах викладатимуть окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У межах галузі «Суспільствознавство» у 6 класі - інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

 

        Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради від 25.08.2022 протокол № 1обрано вивчення української мови та літератури в 10 класі на профільному рівні та вибірково-обов'язкові предмети – інформатика і технології. В 11 класі продовжується вивчення української мови та літератури на профільному рівні. Предмет «Захист України» в 10-11 класах поділено на підгрупи (дівчата, хлопці).

 

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об'єднання вчителів (протокол №1 від 25.08. 2022) обрані такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»: «Футбол», «Баскетбол», «Легка атлетика», «Гімнастика», «Волейбол». Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об'єднання вчителів (протокол №1 від 25.08. 2022) обрані такі модулі для вивчення предмета «Трудове навчання»:

 

$1-  

 

$1-   Клас

$1-   Назва модуля «Обслуговуючі види праці»

$1-   Назва модуля «Технічні види праці»

$1-   5-6

$1-   Технологія виготовлення аплікації (з текстильних та природних матеріалів

$1-   Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

$1-   Технологія виготовлення вишитих виробів

Технологія плетіння виробу з тканини

Технологія виготовленняяя писанок

Технологія виготовлення в’язаних гачком виробів

Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом.

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом.

Технологія безпечного користування побутовими електроприладами

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Технологія виготовлення ляльки-мотанки

Технологія обробки деревинних матеріалів

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Технологія ручної обробки деревини

Технологія безпечного користування побутовими електроприладами

Технологія ажурного випилювання

Технологія сервірування столу

$1-   7-8

Технологія виготовлення в’язаних виробів ручним способом

Технологія виготовлення в’язаних виробів спицями

Технологія оздоблення одягу

Технологія виготовлення в’язаних виробів гачком

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом.

Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом.

Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом.

Технологія малярних робіт.

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

$1-         

Технологія ручної обробки деревини

Технологія обробки деревинних матеріалів

Технологія малярних робіт.

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Технологія ручної обробки сортового прокату

Технологія механічної обробки деревини

Технологія ручної обробки деревини

Технологія електротехнічних робіт

$1-  

$1-   9

$1-  

Технологія ручної обробки сортового прокату та технологія ручної обробки деревини

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

$1-   10

$1-  

Навчальний модуль «Дизайн предметів інтер’єру»

Навчальний модуль «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»

11

$1-  

Навчальний модуль «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»

Навчальний модуль «Креслення»

 

                                                                                           

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

                                                       Додаток 1

 

до навчального плану

 

ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

 

Свідоцтво досягнень

 

Учня/ учениці ____ класу

 

____________________________________________

 

2022/2023 навчальний рік

 

Характеристика навчальної діяльності

Стан сформованості

(сформовані/формуються)

Виявляє інтерес до навчання

 

Виявляє розуміння прочитаного

 

Висловлює власну думку

 

Критично та системно мислить

 

Логічно обґрунтовує власну позицію

 

Діє творчо

 

Виявляє ініціативу в процесі навчання

 

Конструктивно керує емоціями

 

Оцінює ризики

 

Самостійно приймає рішення

 

Розв’язує проблеми

 

Співпраця з іншими

 

 

Директор                                                                             Сергій МИСНИК

 

Характеристика результатів навчальної діяльності

 

Навчальний

предмет/

інтегрований

курс

Результати навчання

Рівень досягнення результатів навчання

І семестр

ІІ семестр

Рік

Українська мова

Сприймає усну інформацію на слух/Аудіювання

     

Усно взаємодіє та висловлюється/Говоріння

     

Сприймає письмові тексти/Читання

     

Письмово взаємодіє та висловлюється/Письмо

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Українська література

Сприймає усну інформацію на слух/ Аудіювання

     

Усно взаємодіє та висловлюється/Говоріння

     

Сприймає письмові тексти/Читання

     

Письмово взаємодіє та висловлюється/Письмо

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Зарубіжна

література

Сприймає усну інформацію на слух/Аудіювання

     

Усно взаємодіє та висловлюється/Говоріння

     

Сприймає письмові тексти/Читання

     

Письмово взаємодіє та висловлюється/Письмо

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Іноземна мова

англійська

Сприймає усну інформацію на слух/Аудіювання

     

Усно взаємодіє та висловлюється/Говоріння

     

Сприймає письмові тексти/Читання

     

Письмово взаємодіє та висловлюється/Письмо

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Математика

Опрацьовує проблемні ситуації та створює математичні моделі

     

Розв’язує математичні задачі

     

Критично оцінює результати розв’язання проблемних ситуацій

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

Проводить дослідження природи

     

Опрацьовує та використовує інформацію

     

Усвідомлює закономірності природи

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Технології

Проєктує та виготовляє вироби

     

Застосовує технології декоративно-ужиткового мистецтва

     

Виявляє самозарадність у побуті/освітньому процесі

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Інформатика

Працює з інформацією, даними, моделями

     

Створює інформаційні продукти

     

Працює в цифровому середовищі

     

Безпечно та відповідально використовує інформаційні технології

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

Піклується про здоров’я

     

Приймає рішення для безпеки

     

Виявляє підприємливість і поводиться етично

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Вступ до історії України та громадської освіти

Орієнтується в історичному часі й просторі

     

Працює з інформацією історичного змісту

     

Виявляє повагу до гідності людини та соціальну активність

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Музичне мистецтво

Пізнає різні види мистецтва

     

Працює з текстом

     

Бере участь у творчій діяльності

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Образотворче мистецтво

Пізнає різні види мистецтва

     

Працює з текстом

     

Бере участь у творчій діяльності

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

Фізична культура

Розвиває особистісні якості у процесі фізичного виховання

     

Володіє технікою фізичних вправ

     

Здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність

     

Загальна оцінка результатів навчання

     

 

Директор                                                                             Сергій МИСНИК

 

                                                                  Додаток 2

 

до навчального плану

 

ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

 

Таблиця розподілу навчального часу для 1-4 класу початкової школи

 

Навчальні предмети

           

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Інваріантна складова

       

Українська мова

7/245

7/245

7/245

7/245

Іноземна мова (англ.)

2/70

3/105

3/105

3/105

Математика

4/140

4/140

5/175

5/175

Я досліджую світ

3/105

3/105

3/105

3/105

Дизайн і технології

1/35

1/35

1/35

1/35

Інформатика

 

1/35

1/35

1/35

Мистецтво

2/70

2/70

2/70

2/70

Фізична культура

3/105

3/105

3/105

3/105

Разом

19+3

665+105

21+3

735+105

22+3

770+105

22+3

770+105

Гранично допустиме навчальне навантаження:

20/700

22/770

23/805

23/805

Всього

22/770

24/840

25/875

25/875

 

Директор                                                                             Сергій МИСНИК

 

Додаток 3

 

до навчального плану

 

ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

 

Таблиця розподілу навчального часу

 

для 5 класу

 

Освітня галузь

Кількість годин на вивчення освітньої галузі

Перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів

Кількість годин на тиждень у класах

5

Мовно-літературна

12

Українська мова

4

Українська література

2

Зарубіжна література

2

Іноземна мова (англійська)

3,5

Математична

5

Математика

5

Природнича

2

Інтегрований курс “Пізнаємо природу”

2

Соціальна і здоров’язбережувальна

2

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

1

Громадянська та історична

1

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

Інформатична

2

Інформатика

1,5

Технологічна

2

Технології

2

Мистецька

2

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Фізична культура

3

Фізична культура

3

Разом (без фізичної культури + фізична культура)

26+3

Всього

910/105

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

Англійська мова

0,5

Інформатика

0,5

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

1

Всього

2/70

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

980+105

 

Директор                                                                             Сергій МИСНИК

 

                                                         

 

Додаток 4

 

до навчального плану

 

ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

 

Таблиця розподілу навчального часу

 

для основної школи

 

6-9 класи

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6

7

8

9

Інваріантна складова

 

Українська мова

3,5/123

2,5/87

2/70

2/70

Іноземна мова (англійська)

3/105

3/105

3/105

3/105

Українська література

2/70

2/70

2/70

2/70

Зарубіжна   література

2/70

2/70

2/70

2/70

Історія України

1/35

1/35

1,5/52

1,5/52

Всесвітня історія

1/35

1/35

1/35

1/35

Основи правознавства

     

1/35

Мистецтво

   

1/35

1/35

Музичне мистецтво

1/35

1/35

   

Образотворче мистецтво

1/35

1/35

   

Математика

4/140

     

Алгебра

 

2/70

2/70

2/70

Геометрія

 

2/70

2/70

2/70

Природознавство

       

Біологія

2/70

2/70

2/70

2/70

Географія

2/70

2/70

2/70

1,5/52

Фізика

 

2/70

2/70

3/105

Хімія

 

1,5

2/70

2/70

Трудове навчання

2/70

1/35

1/35

1/35

Інформатика

1/35

1/35

2/70

2/70

Фізична культура

3/105

3/105

3/105

3/105

Основи здоров’я

1/35

1/35

1/35

1/35

Разом

26,5+3

927,5+105

28+3

980+105

28,5+3

997,5+105

30+3

1050+105

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні занаяття та консультації

Додаткові години:

2

2

2

 

Іноземна мова (англійська)

1/35

1/35

1/35

 

Українознавство

1/35

1/35

1/35

1/35

Гранично допустиме навчальне навантаження:

31/1085

32/1120

33/1155

33/1155

Всього

31,5/1102,5

33/1155

33,5/1172,5

34/1190

 

Директор                                                                              Сергій МИСНИК

 

Додаток 5

 

до річного робочого

 

навчального плану

 

ОЗ «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»

 

Таблиця розподілу навчального часу для старшої школи

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Базові предмети

27

26

Українська мова

2/70

2/70

Українська література

2/70

2/70

Іноземна мова (англійська)

2/70

2/70

Зарубіжна література

1/35

1/35

Історія України

1,5/52

1,5/52

Всесвітня історія

1/35

1/35

Громадянська освіта

2/70

 

Математика (алгебра і початки аналізу і геометрія)

3/105

3/105

Біологія і екологія

2/70

2/70

Географія

1,5/52

1/35

Фізика і астрономія

3/105

4/140

Хімія

1,5/52

2/70

Захист України

1,5/52

1,5/52

Фізична культура

3/105

3/105

Вибірково-обов'язкові предмети

3

3

Інформатика

1,5/52

1,5/52

Технології

1,5/52

1,5/52

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

9

Історія України

1,5/52

1,5/52

Англійська мова

1/35

1/35

Українська мова

2/70

2/70

Математика

1,5/52

1,5/52

Українська література

2/70

2/70

Географія

 

1/35

Гранично допустиме навчальне навантаження:

33/1155

     33/1155

Збільшення кількості годин за рахунок поділу класу на групи при вивченні:

   

Захист України

1,5/52

1,5/52

Всього

39,5/1382,5

39,5/1382,5

 

Директор                                                                              Сергій МИСНИК

 

 
Поділись новиною з друзями в соціальних мережах: